2% - je výborná a efektívna príležitosť pomoci druhým, bez toho aby ste z peňaženky vyťahovali drobné...

Ciele a činnosť občianského združenia

Ciele a všetky aktivity občianskeho združenia 4U sú zamerané na ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno – spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje občianske združenie 4U s rôznymi organizáciami a inštitúciami doma i za hranicami, ktoré sú zamerané na sociálnu a charitatívnu pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi a na prácu s deťmi a mládežou zo sociálne slabšieho prostredia.

Hlavnou činnosťou občianského združenia je pomoc pre Tobiasa Milaňáka, ktorý má diagnostikovanú DMO, aby sa mohol plnohodnotne začleniť do tejto spoločnosti, a aby sa naplnil jediný sen jeho rodičov:

 " Postaviť Tobiasa na nohy, a bude samostatný "


4U, Weberova 1328/8, Spišská Belá, 059 01, Slovensko
email:  zdruzenie4u@gmail.com
tel:    +421 905 800 274